Władze PSKB

 Władzami Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu są:

 • Walne Zebranie Członkiń
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

 Zarząd PSKB

 Zarząd stowarzyszenia pracuje w składzie:

 • Iwona Flis – prezeska zarządu
 • Patrycja Dendor – wiceprezes
 • Anna Fibak – wiceprezeska zarządu ds. komunikacji
 • Irena Muszkiewicz-Herok – wiceprezes
 • Marzena Grochowska – wiceprezeska

Zarząd stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członkiń.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
 • ustalanie szczegółowych kierunków działań stowarzyszenia
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członkiń
 • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy i przynależności do organizacji gospodarczych i społecznych oraz określenie ich form i zasad.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli stowarzyszenia. Komisja pracuje w składzie:

 • Marzena Gadomska – przewodnicząca
 • Ewa Eleonora Osipowicz – wiceprzewodnicząca
 • Joanna Krajniak-Strużyna – sekretarz.

 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 • przeprowadzanie przynajmniej raz na rok kontroli całokształtu działalności PSKB
 • składanie Walnemu Zebraniu Członkiń sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkiniom Zarządu
 • wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Walne Zebranie Członkiń.