Prawa i obowiązki

 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków wspierających

Członkiem zwyczajnym może zostać kobieta zarządzająca podmiotem gospodarczym lub działem takiego podmiotu.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która oświadczy gotowość wspierania stowarzyszenia w formie finansowej i/lub rzeczowej, a także promowania jego celów.

 Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • wybierać i być wybieranymi do wszystkich organów stowarzyszenia
 • uczestniczyć we wszystkich formach działalności stowarzyszenia
 • wysuwać postulaty i wnioski do władz stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni powinni:

 • brać czynny udział w pracach stowarzyszenia, szczególnie poprzez komisje problemowe
 • współdziałać w realizacji celów statutowych stowarzyszenia
 • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał stowarzyszenia
 • regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie
 • postępować etycznie w sferze zawodowej i społecznej
 • świadczyć na rzecz stowarzyszenia prace społeczne w zakresie związanym z realizacją celów stowarzyszenia
 • propagować cele stowarzyszenia, pozyskiwać nowych członków oraz osoby wspierające jego działalność.

Członkowie wspierający stowarzyszenia:

 • nie korzystają z czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia
 • uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym
 • mają prawo brać udział we wszystkich pracach stowarzyszenia w zakresie określonym przez zarząd stowarzyszenia
 • mają obowiązek propagowania celów stowarzyszenia oraz pozyskiwania nowych członków i osób wspierających jego działalność.