9 grudnia 2011

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

 

Rozpoczęła się procedura składania wniosków o przyznanie „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego” dla najlepszej organizacji pozarządowej w Gdańsku.

Nagroda główna oraz dwa wyróżnienia w postaci dyplomów i gratyfikacji finansowej przyznawane są organizacjom pozarządowym, które:

• mają siedzibę i działają na terenie Gdańska

• w sposób widoczny przyczyniły się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych

w Gdańsku, a ich działalność służy interesom Miasta i jego mieszkańców.

Nagrody nie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które w ciągu ostatnich pięciu lat

były już Laureatami Nagrody.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe i mieszkańcy Gdańska. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, dane nominowanej organizacji pozarządowej oraz informacje o jej działalności z podkreśleniem zasług uzasadniających przyznanie Nagrody. Do wniosku należy dołączyć na płycie CD jego wersję elektroniczną zawierającą również dokumentację prezentującą działalność i osiągnięcia nominowanego.

Formularz wniosku można pobrać ze strony www.gdansk.pl (zakładka – organizacje pozarządowe – Nagroda im. Lecha Bądkowskiego).

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia br.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej pod numerem tel. 58/323-67-47, 58/323-67-38 lub adresem: katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl, anna.stefanska@gdansk.gda.pl .