28 września 2011

Postulaty III Europejskiego Kongresu Kobiet

Tegoroczny Kongres dowiódł, że najważniejsze obecnie są 3 priorytety, związane z, kolejno, kwestiami równości, wolności, solidarności.

Jeśli chodzi o RÓWNOŚĆ, to domagamy się:

Nowelizacji ustawy kwotowej, przemienności płci na listach wyborczych oraz parytetu.

Domagamy się 40% kwot w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych (do 2015 r. – dobrowolnych, od 2015 r. – obligatoryjnych).

Domagamy się skutecznych działań monitorujących, edukacyjnych i, przede wszystkim, legislacyjnych na rzecz wyrównania płac kobiet i mężczyzn.

Nieustannie domagamy się powołania pełnomocniczki do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, wybranej w ramach konkursu, kompetentnej i rozumiejącej problematykę równości kobiet i mężczyzn, bo ciągle takiej pełnomocniczki nie mamy.

W kwestiach WOLNOŚCI:

Domagamy się uznania pełnego prawa do decydowania o swoim życiu osobistym, w tym o macierzyństwie (a więc liberalizacji ustawy aborcyjnej, refundowanego zapłodnienia in vitro, bezpłatnej antykoncepcji, edukacji seksualnej w szkołach).

Domagamy się wolności od przemocy, w pierwszym rzędzie ratyfikowania bez zastrzeżeń Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania oraz zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Domagamy się ustawowego obowiązku wspierania przez państwo opieki nad osobami zależnymi (dziećmi, dziećmi niepełnosprawnymi, osobami starszymi).

W kwestiach SOLIDARNOŚCI:

Rok 2012 jest rokiem solidarności międzypokoleniowej. Domagamy się monitorowania i zmiany sytuacji kobiet w wieku przedemerytalnym (50+, 60+), a także kobiet wchodzących na rynki pracy.