30 października 2010

Konkurs Krajowi Liderzy Innowacji 2009

Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, banków spółdzielczych, organizacji pozarządowych oraz uczestników indywidualnych jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

grupa 1 – przedsiębiorcy (firmy – mikro, małe, średnie, duże)

grupa 2 – gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie)

grupa 3 – organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, inne org. pozarządowe), inne organizacje/podmioty (niewymienione w pozostałych grupach)

grupa 4 – uczestnicy indywidualni (przedstawiciele środowisk akademickich, nauki, kultury, sportu), którzy podejmują i realizują projekty i inicjatywy o charakterze innowacyjnym i rozwojowym

trupa 5 – banki spółdzielcze (bank mały, średni, duży).

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji – 2009” został objęty patronatem m.in. przez:

Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowy Bank Polski, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, marszałków poszczególnych województw.

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach: Innowacyjna Firma, Innowacyjny Produkt, Innowacyjna Usługa, Innowacyjna Gmina, Innowacyjny Bank Spółdzielczy, Innowacyjna Organizacja, Innowacyjny Projekt.

Wypełnione ankiety należy wysłać na adres Biura Konkursu listem poleconym lub przesyłką kurierską do 9 listopada br.

Informacje na temat konkursu oraz ankiety dla uczestników są dostępne na: www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu – Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. 22 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl